MOST LJUBAVI

VRNJAČKA BANJA

KRUŠEVAC   I    MANASTIR LJUBOSTINJA

TERMIN PUTOVANJA 17.10.2021 (NEDELJA)

PROGRAM IZLETA :

Polazak iz Bogatića u 06:00h,(planirano) preko Sremske Mitrovice (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje)

Nakon vožnje i usputne pauze, prva poseta nas zadržava u Kruševacu – na Lazarevom gradu.Prestoni grad kneza Lazara,pored ostataka više kula u bedemima utvrđenja, među mnogobrojnim objektima „velikog grada“ značajem i veličinom izdvajaju se pridvorna crkva, palata i konjušnica.

11

Spomenik osnivaču Kruševca, knezu Lazaru, nalazi se u istočnom delu arheološkog parka .

1Donžon kula,glavna gradska kula („Donžon“), danas očuvana u visini od oko 18 m (objekat je bio visok preko 20m), zidana je oblutkom i lomljenim kamenom, sa tesanicima od peščara kao ojačanjima u uglovima.Crkvu Lazaricu s pravom nazivaju biserom moravske arhitekture. Sazidana je 1375. ili 1376. godine u slavu prvorođenog sina kneza Lazara i ujedno naslednika prestola, despota Stefana.

Dalje put nastavljamo prema Manastiru Ljubostinja, na levoj obali Ljubostinjske reke, sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice. Manastir je zadužbina knjeginje Milice, podignut krajem XIV i početkom XV veka. U njemu se knjeginja Milica postrigla u čin monahinje, dobila ime Evgenija i tu prikupila oko sebe udovice vlastele poginule u boju na Kosovu (1389. godine) prepustivši presto svom starijem sinu Stefanu. Ovde je umrla i sahranjena u crkvi sa leve strane od ulaza, gde se nalazi i grobnica.

2

Potom ostatak popodneva provodimo u Vrnjačkoj Banji.Najposećenija banja u Srbiji, sa veoma dugom i tradicijom. Sledi panormsko razgledanje u pratnji vodiča koje počinjemo od samog centra Vrnjačke Banje koja je popločana i zatvorena za saobraćaj.Svi putevi vode pravo na Vrnjačku promenadu , slivajući se najčešće kod statue vrnjačke maskote –Vrapca Goča. Susrešćete se sa mnogobrojnim putokazima , koji će Vas upućivati na nezaobilazne znameniosti banje poput Zamka kulture , japanskog vrta , nekog od izvora mineralne vode ,mosta ljubavi,bazena i dr.Nezaobilazno mesto u Vrnjačkoj banji je most ljubavi, prvi na kojem je u Srbiji započeo običaj “vezivanja” ljubavi, stavljanjem katanac sa imenima dvoje zaljubljenih na ogradu mosta.
Duž široke popločane promenade teče vrnjačka reka i 20-ak mostova koji vode direktno u vrnjački park koji poseduje oko 60 ha površine bez saoraćaja..Suprotno od reke , celom dužinom promenade nižu se kafići,restrani,prodavnice, butici ulični prodavci suvenira i slika.

3333

333

33

3

U popodnevnim časovima oko 18:00h polazak za Bogatić. Očekivano vreme dolaska u Bogatić oko 22:00h, zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 2.500.00

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)

prema planu i programu izleta
-obilaske prema programu
-usluge turističkog vodiča / pratioca tokom izleta
-troškove ogranizacije izleta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

-individualne troškove putnika

NAČIN PLAĆANJA
Gotovinski, uplata avansa od 1.000.00,din.prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak

ili u celosti gotovinski prilikom rezervacije.

Za realizaciju izleta potreban je minimum od 40 putnika po autobusu .

Organizator izleta je turistička agencija Meridijan, upisana u Registar turizma BTP 146/2016

Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI I NAPOMENE organizatora izleta.

USLOVI OTKAZIVANJA OD STRANE ORGANIZATORA Za realizaciju izleta potreban je minimum od 40 putnika po autobusu .U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo izmene programa,korekciju cene. Agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 5 dana pred putovanje. Organizator izleta će nastojati da putniku ponudi alternativni program za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem treba da prihvati. Ukoliko putnik ne prihvata izmene organizator je dužan da vrati uplaćena sredstva u roku od 5 dana.U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, organizator će postupiti kao u prethodnom.USLOVI OTKAZIVANJA OD STRANE PUTNIKA Ukoliko putnik otkaže prijavu za izlet 15 dana pre početka izleta , otkaz je moguć uz povraćaj novca ili promenu termina izleta. Otkaz putnika 15 dana do početka moguće je uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom zaračunavamo storno troškove i to :10 dana pre početka izleta zadržava 50% od cene izleta, 7 do 3 dana pre početka izleta agencija zardržava 70 % od cene izleta, manje od 3 dana pre početka izleta agencija zadržava 100 % cene izleta. POTPISNIK UGOVORA o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom izleta i opštim uslovima i ostalim napomenama, organizatora izleta.PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe i uslovi otkazivanja REKLAMACIJA:Organizator izleta je dužan, da obavesti putnike o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.OSTALE NAPOMENE: Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih lokaliteta, nastalih zbog objektivnih okolnosti, gužvi u saobraćaju, promene radnog vremena objekta i usled drugih ne predviđenih okolnosti.Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o izletu. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! Potpisnik ugovora o izletu ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Prema Zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 ) nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Organizator izleta je turistička agencija Meridijan, upisana u Registar turizma BTP 146/2016

Cenovnik broj 1 od 01.10.2021

Broj evidencije programa 7 – 2021